Styrelsemöte

På styrelsemöten fattas beslut om inkomna projektansökningar.