MILOU-Smart start

Syftet med mikrostödet är att stärka lokal utvecklingskapacitet och stötta insatser som bidrar till er plats som en attraktiv plats att leva och verka på.

Om mikrostödet

MILOU-Smart start är mikrostödet som kan sökas för nytänkande insatser där ni med gemensamma krafter vill skapa eller genomföra något där ni tar tillvara på er bygds möjligheter.

Vad kan ni söka stöd för?

Projekten kan exempelvis handla om att skapa aktiviteter, nya nätverk, mötesplatser och evenemang för att stärka gemenskap och engagemang för att öka områdets attraktion och invånarnas livskvalitet. Insatserna kan även handla om att utveckla nya ”smarta” lösningar för landsbygdens behov. Insatserna ska vara nytänkande, inkluderande, långsiktiga och i möjligaste mån genomföras hållbart.

Vem kan söka stöd? 

Sökande kan vara en förening, företag i samverkan eller annan organisation som verkar inom Kustlandets geografi. 

Hur söker man stöd? 

För att söka stöd ska ni använda ansökningsblanketten som ni kan ladda ned via knappen nedan. Ansökan mejlas till oss till den adress som står på blanketten. Beslut om stöd fattas av Kustlandets beslutskommitté för mikrostöd. Vi tar emot ansökningar löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Kontakta gärna oss på kontoret för vägledning och information om när er ansökan bör skickas in för att komma med på nästa beslutsmöte. 

VILLKOR

Sökbart maxbelopp: 40 000 kr

Medfinansiering: Ni själva måste medfinansiera projektet med egen finansiering som motsvarar minst 20 % av stödbeloppet. Det kan vara egna pengar eller ideellt arbete. Eget arbete värderas till 220 kr/h.

Ej stödberättigade kostnader:
– Löpande drift
– Redan påbörjade aktiviteter
– Investeringar
Definitionen för investering är en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköpsvärde på över 30 000 kr inkl. moms med en livslängd på mer än tre år.

Avtal
Om ni beviljas mikrostöd kommer vi att skriva ett avtal som reglerar genomförandet av projektet och villkor för stödet. Avtalet ska signeras av firmatecknare för organisationen- 

 

 

För frågor om stödet, kontakta:

Anette Viheriälä
anette@kustlandet.se
0730 45 87 85 

 

Beviljade mikrostöd

Fliviks samlingslokal

Inom delaktiviteten ska byalaget skapa en samlingslokal vid hamnen i Flivik. Byalaget är nybildad för att skapa gemenskap och samsyn kring områdets utveckling. För att kunna arrangera evenemang, aktiviteter och träffar vill byalaget skapa en gemensam samlingsplats. I området finns en gammal smedja som med mindre åtgärder skulle kunna fungera som en samlingsplats. Inom delaktiviteten ska byalaget förstärka väggar och takkonstruktion samt byta ut taket i smedjan till ett ändamålsenligt plåttak.

Projektägare: Fliviks byalag 

Plats: Flivik, Oskarshamns kommun

Leaderstöd: 40 000 kr   

två hundar nosar på varandra

Hundlekplats i Ramsdal

Inom delaktiviteten ska föreningen anlägga en hundlekplats i Ramsdal. En gräsyta i bostadsområdet ska avgränsas med stängsel och förses med bänkar och bord. Med en hundlekplats finns möjligheten att motionera sina hundar lösa på ett säkert sätt, utan att de stör vilda djur eller hundrädda personer. Syftet är att boende i området och närområdet samt besökare ska få en samlingspunkt för hundägare och intresserade, och kunna skapa gemensamma aktiviteter.

Projektägare: Ek.föreningen i S:t Anna skärgård

Plats: Ramsdal, Söderköpings kommun

Leaderstöd: 30 699 kr

barn på en scen utklädda till karaktärer

Uppstart Gamleby teater

Inom delaktiviteten ska kulturföreningen starta upp en teaterverksamhet för barn och unga i Gamleby. De kommer genomföra teaterworkshops två kvällar i veckan som kommer vara öppen för alla som vill delta. Under dessa träffar kommer de bland annat lära ut teaterteknik, improvisationsteater, musik och filmskapande och skapa kulisser, rekvisita och kostymer. De barn och unga som deltar kommer själva få vara med i den kreativa planeringen. I verksamheten kommer de använda modern teknik och skapa sketcher och filmer som ska läggas ut på kulturföreningens Youtube. Inom delaktiviteten ska även en scen till teaterföreställningar byggas upp i kulturhuset

Projektägare: Kulturföreningen Ting för alla

Plats: Gamleby, Västerviks kommun

Leaderstöd: 33 750 kr

vass

Tillgängligöra Sörån 

Inom delaktiviteten ska genomförarna, Figeholms samhällsförening och Söråns vänner, göra den alltmer igenväxta Sörån mer tillgänglig. Genom att klippa vass skapas förbättrad vattengenomströmning, biologisk mångfald och förbättrad miljö för djurlivet. Inom projekttiden ska det genomföras arbetsdagar för vassklippning inom ett område av 1500 kvm på en sträcka om ca 400 m av Sörån. Igenväxta vattendrag är ett bekymmer som många platser är drabbade av. Därför ska Söråns Vänner även genomföra en informationsdag om vassklippning för allmänheten och dela med sig av om sina erfarenheter och utrustningen kommer finnas tillgänglig för utlåning.

Projektägare: Figeholms samhällförening 

Plats: Figeholm, Oskarshamns kommun

Leaderstöd: 30 000 kr