Smarta processer

Inom projekt SLUP-Smarta lokala utvecklingsprocesser vill vi uppmuntra byalag, föreningar och andra lokala grupper att starta processer för att utveckla sin bygd.

VAD är smarta Landsbygder?

Stöd till smarta utvecklingsprocesser

Med definitionen ”Smarta landsbygder” menas att man utgår från sin landsbygds tillgångar och de tillgängliga kunskaper som finns och tar tillvara förmågan till initiativ. Vi vill uppmuntra våra bygder att jobba ”smart”  genom att starta processer där de lokala förutsättningarna undersöks och gemensamt kunna ta fram lösningar för att möta lokala utmaningar. Lösningarna kan exempelvis vara innovativa inom ny teknik och digitalisering, hållbarhet, service eller att skapa engagemang.

Vad kan ingå i en process?

Är ni en samhällsförening, ett byalag eller annan lokal organisation kan ni söka stöd för att starta en utvecklingsprocess. Inom processen kan följande aktiviteter ingå:

Processmöten
Grunden för att starta en lokal utvecklingsprocess är att alla i bygden känner sig delaktiga. Det kan krävas ett antal möten, workshops och det kan även behövas expertkunskap, föreläsare eller en extern moderator. En del eller hela processen kan exempelvis vara för att ta fram en lokal utvecklingsplan eller genomföra en Lokalekonomisk analys (LEA)

Studieresa/Föreläsare
Som en delaktivitet kan ni genomföra en inspirationsstudieresa. Kustlandet kan hjälpa er med kontakter och förslag på bygder som kan vara intressanta att besöka. Vill ni istället bjuda in föreläsare med kunskap om bygdeutveckling är det möjligt och även föreläsningar inom fokusområden som identifierats under processen kan vara en delaktivitet.

Digital kommunikation
Det är viktigt att alla i bygden känner sig delaktiga i processarbetet. Vi uppmuntrar därför er att jobba med sociala medier eller nyhetsbrev för att kommunicera om processen. Behöver ni ta fram eller uppdatera er hemsida är det möjlig att söka stöd för det.

Information/kommunikation
Inom processen kan de behövas tas fram tryckt informationsmaterial eller skapas nyhetsbrev för att främja engagemang och delaktighet.

Innovation
Ny teknik och innovativa digitala lösningar kan vara en möjlig lösning för er bygd. Det kan exempelvis vara digitala plattformar eller appar för samåkning, återbruk eller arbetskraft. Som en delaktivitet i processen kan ni undersöka dessa möjligheter med hjälp av sakkunniga experter.

Hur ansöker vi?

För att ansöka om stöd för att starta en utvecklingsprocess börja med att fylla i intresseanmälan som ni kan ladda ned via knappen nedan.  Skicka intresseanmälan till anette@kustlandet.se

Kontakta gärna Anette på Kustlandet om ni har några frågor:
tel 0730 45 87 85
anette@kustlandet.se

Pågående utvecklingsprocesser

Här nedan kan se vilka processer som beviljats stöd inom SLUP och som just nu pågår eller har genomförts i vårt område.

Överum

Invånare i Överum har påbörjat en process där de samlas och diskuterar ortens möjligheter och bollar idéer som kan bidra till positiv utveckling. Framtidsvisionen är ett sprudlande samhälle, en plats fylld med aktiviteter, service och livskvalitet där man vill bo, verka och som man vill besöka. För att få inspiration till fortsatt arbete arrangeras en inspirationsresa till Röstånga- en by där invånarna framgångsrikt driver utvecklingsarbete i egen regi och som gått från avfolkning till att nu attrahera nya invånare.  

Gryt

Gryts Sockenförenings  har påbörjat en process där de vill skapa samsyn kring bygdens utveckling genom att samordna bygdens föreningar och initiera ett samarbete med företag, invånare och kommunen. Visionen är en bygd och skärgård i samklang med den moderna människan och naturen som ger både livskraftiga arbetstillfällen och rekreation.  Aktiviteterna inom processen är möten, föreläsningar, workshops och framtagning av kommunikationsmaterial.   

 

Simonstorpsbygden

Företag och föreningar kring Simonstorpsbygden ska påbörja en process där de ska undersöka samarbetsmöjligheter för att stärka varandra och få fler besökare till området. De ska genomföra processmöten för att diskutera gemensamma utvecklingsidéer och lära känna varandras verksamheter. Inom processen ska de testa nya samverkansplattformar och ta fram en gemensam webbplats och en folder med presentation av områdets företag och föreningar. Utfall och gensvar av insatserna ska utvärderas för fortsatt samarbete. Efter genomförd process ska de ha ökad kännedom om varandras verksamheter, skapat förutsättningar för fler besökare och undersökt gemensamma utvecklingsidéer.

Patabygden

Patabygdens samhällsförening ska driva en utvecklingsprocess där de ska undersöka hur bygden kan arbeta med hållbarhet och vara redo för framtida förändringar och kriser. För att öka kompetensen ska de bjuda in till föreläsningar, workshops och kurser i självförsörjning, vattenförsörjning, cirkulär ekonomi och beredskap. De kommer inventera bygdens lokala resurer och kunskap och även testa gemensamhetsodling och bytesdagar med kläder och egenodlade grönsaker. Målet är stärkt bygdegemenskapen, ökad kännedom om lokala resurser och att utvecklingsidéer kring omställning som de kan jobba vidare med har utkristalliserats.  

Mörtfors

Mörtfors Samhällsförening vill komma igång med omställningsarbete i bygden. För att få inspiration och fler engagerade har de besökt Ödevata gård och Nöbble gård. På Ödevata ville de lära sig mer om gårdens klimatarbete med biokolframställning samt fiskodling och på Nöbble gårds ville de se och lära sig mer om deras solcellsanläggning.  Efter studieresan har intryck och idéer samlas in och utvärderats och samhällsföreningens arbetsgrupp leder processen vidare. 

Loftahammar

Loftahammar Intresseförening har påbörjat en process för att bland annat undersöka om det finns underlag och efterfrågan på att starta en gemenensam mötesplats för s.k ” Coworking ”i Loftahammar. Aktiviteterna inom processen är genomförande av Lokalekonomisk analys, möten och utskick och utvärdering av enkät. 

Valdemarsvik

Valdemarsviks centrum har drabbats drabbats hårt av butiksnedläggningar med många tomma skyltfönster som resultat. För att råda bot på en allt med döende cenrumhandel har Turistföreningen Visit Valdemarsvik påbörjat en process där de i samverkan med företagare inom handeln och fastighetsägare ska utvärdera förutsättningar, behov och ta fram nytänkande lösningar för en levande handel. Aktiviteterna inom processen kommer vara marknadsundersökningar, workshops, föreläsningar och inspiration från goda exempel