Strategi

Leader Kustlandets arbete styrs av vår lokala utvecklingsstrategi. Strategin utgör ramen för vår verksamhet under åren 2023-2027 och styr vilka projekt som kan beviljas stöd. Strategin baseras på lokala behov och är framtagen genom öppen dialog mellan ideella, närings och offentliga parter i området.

Integrerade insatser för framtida landsbygder

Vår strategi för åren 2023-2027 är framtagen i dialog med 230 företag, föreningar och myndigheter i vårt område. Strategin baseras på lokala behov och synpunkter och ger en gemensam målbild av området.  Stöd från Kustlandet ska gå till integrerade insatser som bidrar till att uppfylla målen i vår utvecklingsstrategi. Varje projekt bidrar med sin del i en helhet för områdets utveckling. Strategin inkluderar vår vision, mål och insatsområdet.

VÅR VISION

”Brukande och bevarande i balans för lokal utveckling”

 

Vår vision är att boende är delaktiga i och tar ansvar för bygdens fortlevnad. Genom inkluderande samverkan hittas jämvikt mellan nyskapande och skyddande. Det avvägda brukandet och förädlandet av Kustlandets resurser försörjer ett ökande antal invånare och stärker områdets attraktivitet. En utveckling sker genom att det som ska bevaras brukas aktivt och hållbart. Med visionen som vägledande ska strategin bidra till tre  övergripande mål.

Våra övergripande mål

MÅL: LIVSKVALITET

Målet är att invånarna i området har bättre förutsättningar att bo, leva och försörja sig. Det ska finnas möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. Det ska finnas samhälls-service, fungerande infrastruktur och möjlighet till fritidssysselsättning

MÅL: HÅLLBARHET

Det fortsatta arbetet med omställning till ett hållbart samhälle gäller alla aspekter av landsbygdsutveckling. Målet är att bidra till utvecklingsinsatser för ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

MÅL: KONKURRENSKRAFT

Målet är ökad konkurrenskraft för landsbygdens företag och lokala produkter. Ökad konkurrenskraft gäller även bostäder, orter, jobb och föreningar för en attraktiv landsbygd

Våra insatsområden

Insatsområdena utgör strategins verktyg och anger inom vilka områden utvecklingsinsatser ska ske för att nå strategins mål. För att bidra till de övergripande målen kan stöd sökas inom ett eller flera av Kustlandets fyra insatsområden. 

Kultur, idrott, fritid och service

Människor behöver kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för att må bra. Inom föreningsliv och sociala nätverk finns möjligheter till både personlig utveckling och samverkan kring bygdeutveckling. För en livskraftig landsbygd behövs även service både för boende och besökare.

Projekten kan exempelvis handla om att: 

 • främja lokala kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter
 • skapa lokala mötesplatser och nätverk
 • skapa nya attraktioner, aktiviteter och evenemang
 • öka ungas intresse och inflytande i det lokala utvecklingsarbetet
 • välkomna och underlätta för inflyttare, inkludering och integration
 • främja bygders sociala hållbarhet
 • genom nya lösningar utveckla och upprätthålla service och funktioner

 

En discgolfkorg i förgrunden med några spelare bakom

Boende, infrastruktur och kommunikationer

Boendemiljö och livskvalitet är ett av landsbygdens starka kort och innebär möjligheter till inflyttning och företagsetablering. För att boende, besökare och företag ska kunna njuta av och dra nytta av detta behövs dock infrastruktur och kommunikationer.

Projekten kan exempelvis handla om att:

 • gynna ny- och ombyggnation av bostäder och lokaler till företag
 • underlätta för inflyttare och företagare att etablera sig
 •  förbättra kommunikationer och underlätta för resenärer och pendlare
 •  utveckla nya lösningar för landsbygdens transportbehov
 • förbättra skyltning och informationsplatser
 • ställa om till ett mer resilient-hållbart samhälle
En cykel parkerad vid ett staket i en trädgård.

Näringsliv och sysselsättning

Levande landsbygder förutsätter lokala försörjningstillfällen. Nyföretagande och entreprenörskap behöver underlättas och uppmuntras för att tillvarata Kustlandets möjligheter

Projekten kan exempelvis handla om att:

 • effektivisera marknadsföring och nå nya kundgrupper
 • skapa nya produkter och tjänster
 • öka antalet arbetstillfällen
 • öka näringslivets diversifieringsgrad
 • öka förädlingsgraden av lokalt producerade produkter
 • minska säsongsberoendet
En person står vid grönsaksdisken i en gårdsbutik

Klimat och miljö

En hållbar miljö är viktig för områdets attraktivitet och framtid. Uthålliga förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation behöver hållbara natur- och kulturmiljöer.

Projekten kan exempelvis handla om att:

 • reducera utsläpp av miljögifter och övergödande ämnen
 • stimulera övergång från fossila till förnyelsebara råvaror och energi
 • bevara kulturhistoriska miljöer, objekt och traditioner 
 • bidra till uppfyllandet av nationella och regionala miljömål
 • främja klimat- och miljömässig hållbarhet
 • tillgängliggöra natur och kultur för det rörliga friluftslivet och allmänheten