MILOU-Undersöka

Syftet med mikrostödet är att undersöka potentialen i utvecklingsidéer inom ramen för Kustlandets utvecklingsstrategi

Om mikrostödet

MILOU-Undersöka är mikrostödet som kan sökas när en utvecklingsidé behöver bearbetas och undersökas. 

Vad kan ni söka stöd för?

Projekten ska inkludera undersökande insatser där utvecklingsidéer granskas, förankras och vidareutvecklas. Aktiviteterna kan exempelvis inkludera samverkansmöten, föreläsningar, marknadsundersökningar, omvärldsanalyser och studiebesök. 

Vem kan söka stöd? 

Sökande kan vara en förening, företag i samverkan, lokala utvecklingsgrupper eller annan organisation som verkar inom Kustlandets geografi.

Hur söker man stöd? 

För att söka stöd ska ni använda ansökningsblanketten som ni kan ladda ned via knappen nedan. Ansökan mejlas till oss till den adress som står på blanketten. Beslut om stöd fattas av Kustlandets beslutskommitté för mikrostöd. Vi tar emot ansökningar löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Kontakta gärna oss på kontoret för vägledning och information om när er ansökan bör skickas in för att komma med på nästa beslutsmöte. 

VILLKOR

Sökbart maxbelopp: 40 000 kr

Medfinansiering: Ni själva måste medfinansiera projektet med egen finansiering som motsvarar minst 20 % av stödbeloppet. Det kan vara egna pengar eller ideellt arbete. Eget arbete värderas till 220 kr/h.

Ej stödberättigade kostnader:
– Löpande drift
– Redan påbörjade aktiviteter
– Investeringar
Definitionen för investering är en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköpsvärde på över 30 000 kr inkl. moms med en livslängd på mer än tre år

Avtal
Om ni beviljas mikrostöd kommer vi att skriva ett avtal som reglerar genomförandet av projektet och villkor för stödet. Avtalet ska signeras av firmatecknare för organisationen.

För frågor om stödet, kontakta:

Anette Viheriälä
anette@kustlandet.se
0730 45 87 85

 

Beviljade mikrostöd

Förstudie- Bostäder för äldre i Östra Ryd 

Frågan om att i Östra Ryd kunna erbjuda anpassade bostäder för äldre, för att på sätt kunna skapa en flyttcirkel och fler invånare, har diskuterats på byalagets rådslagsmöten. För att undersöka intresset skickades en enkät ut till invånarna och av svaren som kom in så var det många äldre som uttryckte  önskemål om att kunna bo kvar i bygden i anpassade bostäder. Nu vill byalaget i denna förstudie gå vidare till nästa steg och undersöka praktiska och ekonomiska förutsättningar för att bygga bostäder. Inom delaktiviteten ska de tillsammans med konsult utreda och ta fram material till en ansökan om förhandsbesked för byggnation utav 55+ lägenheter i Östra Ryd. 

Projektägare: Östra Ryds byalag

Plats: Östra Ryd, Söderköpings kommun

Leaderstöd: 40 000 kr  

Behovsanalys- Gamleby gästhamn

Gamleby har historiskt varit en gästhamn men har i dagsläget inte någon hamn för besökande båtgäster. Holms Yachtvarvs Vänner i Gamleby ska nu i samarbete med Västerviks kommun återetablera en gästhamn. I början av juli 2023 påbörjas arbetet med att placera ut temporära bryggor och ledningar i hamnen för vatten och el. Grundläggande service för en gästhamn är att kunna duscha och gå på toalett, samt att kunna slänga sina sopor. Men för att bedöma omfattning och behovet av dessa funktioner ska de inom projektet placera ut temporära servicehus för att under årets testperiod med gästhamn utreda vad som är lagom nivå för ett servicehus. En utvärdering och analys genomförs efter testperioden med underlag från båtgäster samt i dialog och samarbete med det lokala näringslivet.

Projektägare: Holms Yachtvarvs Vänner i Gamleby

Plats: Gamleby, Västerviks  kommun

Leaderstöd: 39 500 kr

Krutkällaren på Nabben 

På fastigheten Oskarshamn Sörvik 4:46 finns ett område, Nabben, där det finns lämningar efter gammal bebyggelse. Lämningarna benämns av Riksantikvarieämbetet som ”Husgrund, historisk tid,” där Krutkällaren ingår, som ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Fastighetsägarna har, efter samtal med Länsstyrelsen, röjt undan vegetationen på och i Krutkällaren för att stoppa den söndersprängning som rötter från träd och buskar påbörjat. Nu vill fastighetsägarna gå vidare för att ytterligare skydda lämningen och låta den komma till större och allmän användning som vindskydd och rastplats för vandrare och besökare. För att komma fram till utformning av Krutkällaren i dess nya funktion ska genomförarna med hjälp av konsult ta fram bygglovs- och konstruktionsritningar.

Projektägare: Våneviks skog enskild firma

Plats: Vånevik, Oskarshamns kommun

Leaderstöd: 40 000 kr

Trygg i stallet

Överums hästsportförening ska genomföra träffar och diskutera frågor om hur alla ska känna sig trygga i stallet och hur de kan skapa en miljö där man vågar säga till när någonting inte är som det ska. De kan vara frågor om likabehandling, trivsel, bemötande och trygghet. Till stöd har föreningen material framtaget av Ridsportförbundet. Inom delaktiviteten ska föreningen genomföra en föreläsning med Johanna Lassnack, en ridsportprofil och influenser som själv har erfarenheter av kränkningar och dåligt bemötande i stallet. Efter föreläsningen och ”trygg i stallet” träffarna ska föreningen utvärdera intrycken och planera hur de kan jobba vidare med frågorna.

Projektägare: Överums Hästsportförening 

Plats: Överum, Västerviks kommun

Leaderstöd: 15 000 kr